Witam
Modlitwy
=> Fatiha
=> Al-Kursi
=> 56.ŁAKYA SURE(Wydarzenie)
=> Wychodząc i wracając do domu
=> Kenzul-ars dua.
=> 99 imion Allaha
=> Modlitwa na znalezienie zguby lub skradzionej rzeczy.
=> Zikr
=> Ajety,które słysząc lub czytając trzeba zrobić sedzde/pokłon
=> Istihare
=> Bismillahirrahmanirrahim
=> Sury Ihlas(112), Felak(113), Nas(114)
=> NowyRokMuzułmański.
=> Modlitwa na nieporozumienia w rodzinie
=> Salewat-y szerife
ISLAM (w angielskim)
PRZEWODNIK MUZUŁMANINA
Leki_i_Modlitwy Uzdrawiające
KSIĄŻKI
Opowiadania
Nowe Wpisy
STRONY INT.
 

56.ŁAKYA SURE(Wydarzenie)

56 . ŁAKYA SURE (Wydarzenie)

Euuzu billaâhimine'sz-szejtani'r-radzîm Bismillaâhirrahmaânirrahyjm.

Izaâ łekaatil łâkyah [1] Lejse li łak‘atihaâ kaâzibeh [2] Haâfydatun raâfiah [3] Izaâ ruddzietil ardu raddziaâ [4] Łe bussetil dzibaâlu bessaâ [5] Fe kaânet hebaâen munbessaâ [6] Łe kuntum ezłaâdzien selaâseh [7] Fe ashaâbul mejmeneti maâ ashaâbul mejmaneh [8] Łe ashaâbul mesz‘ameti maâ ashaâbul mesz’ameh [9] Łes saâbikuunes saâbikuun [10] Ulaâikel mukarrabuun [11] Fî cennaâtin neyjm [12] Sulletun minel ełłelijn [13] Łe kalijlun minel aâhyrijn [14] Alaâ sururin mełduuneh [15] Muttekiijne alejhaâ mutekaâbilijn [16] Jatuufu alejhim łildaânun muhalleduun [17] Bi ekłaâbin łe abaârijka łe ke‘sin min meyjn [18] Laâ yusaddeuune anhaâ łe laâ yunzifuun [19] Łe faâkihetin mimmaâ jetehajjeruun [20] Łe lahmi tajrin mimmaâ jesztehuun [21] Łe huurun yjn [22] Ke emsaâlil lu‘lui‘l meknuun [23] Dziezaâen bi maâ kaânuu ja‘meluun [24] Laâ yesmeuune fijhaâ laghłen łelaâ te‘sîjma [25] illaâ kyjlen selaâmen selaâma [26] Łe ashaâbul jemijni maâ ashaâbul jemîn [27] Fî sidrin mahduud [28] Łe talhyn menduud [29] Łe zyllin memduud [30] Łe maâin meskuub [31] Łe faâkihetin kesîrah [32] Laâ maktuuaatin ve laâ memnuuah [33] Łe furuszin merfuuah [34] Innaâ enszie‘naâhunne inszaâaâ [35] Fe dziealnaâhunne ebkaâraâ [36] Uruben etraâbaâ [37] Li ashaâbil jemijn [38] Sulletun minel ełłelîn [39] Łe sulletun minel aâhyrijn [40] Łe eshaâbusz szimaâli maâ ashaâbusz szimaâl [41] Fî semuumin łe hamijm [42] Łe zyllin min jahmuum. [43] Laâ baâridin łe laâ kerijm [44]
Innehum kaânuu kable zaâlike mutrafyyn [45] Łe kaânauu yusyrruune alel hynsil azyjm [46]Łe kaânuu jekuuluune e izaâ mitnaâ łe kunnaâ turaâben łe izaâmen e innaâ le meb‘uusuun [47] Ełe aâbâunel ełłeluun [48] Kul innel ełłelijne łel aâhyrijn [49] Le mecmuuuune ilaâ mijkaâti jełmin ma‘luum [50] Summe innekum ejjuhed daâlluunel mukezzibuun [51] Le aâkiluune min sziedzierin min zekkuum [52] Fe maâliuune minhel butuun [53] Fe szaâribuune alejhi minel hamîm [54] Fe szaäribuune szurbel hijm [55] Haâzaâ nuzuluhum jełmed dîn [56] Nahnu halaknaâkum feleł lâ tusaddikuun [57] E fe raejtum maâ tumnuun [58] Eeentum tahlukuunehuu em nahnul haâlikuun [59] Nahnu kaddernaâ bejnekumul mełte łe maâ nahnu bi mesbuukyjn [60] Alaâ en nubeddile emsaâlekum łe nunsziekum fî maâ laâ ta'lemuun [61] Łe lekad alimtumuun nesz‘etel uulaâ feleł laâ tezekkeruun [62] E fe raejtum maâ tahrusuun [63]
Eeentum tezrauunehuu em nahnuuz zaâriuun [64]Leł nesziaâu le cealnaâhu hutaâmen fezaltum tefekkehuun [65] Innaâ le muhramuun [66] Bel nahnu mughramuun [67] E feraejtumul maâellezî teszrabuun [68] Eeentum ezeltumuuhu minel muzni em nahnul munziluun [69]
Leł neszaâu cealnaâhu udziaâdzien fe lełlaâ teszkuruun [70] E feraejtumun naârelletî tuuruun [71] Eeentum enszie‘tum sziedzieratehaâ em nahnul munsziuun [72] Nahnu dziealnaâha tezkiraten łe metaâan lil mukłijn [73] Fe sebbyh bismi rabbikel azyjm [74] Fe laâ uksimu bi mełaâkyyn nucuum [75] Łe innehuu le kasemun leł ta‘lemuune azyjm [76] Innehuu le Kur‘aânun Kerijm [77] Fî kitaâbin meknuun [78] Laâ yemessuhuu illel mutahheruun [79] Tenzijlun min rabbil aâlemijn [80]
E fe bi haâzel hadijsi entum mudhinuun [81] Łe tedzi‘aluune rizkakum ennekum tukezzibuun [82] Felełlaâ izaâ belaghatil hulkuum [83] Łe entum hyjneizin tenzuruun [84] Łe nahnu akrabu ilejhi minkum łe laâkin laâ tubsyruun [85] Fe leł lâ in küntüm ghayra medîniyn [86] Terciuunehâ in küntum sâdikıyn [87] Fe emmâ in kâne minel mukarrabijn [88] Fe rałhun łe rajhaânun łe dziennetu neyjm [89] Łe emmaâ in kaâne min ashaâbil jemijn [90] Fe selaâmun leke min eshaâbil jemijn [91] Łe emmaâ in kaâne minel mukezzibijned daaâllijn [92] Fe nuzulun min hamîm [93]
Łe taslijetu dziehyjm [94] Inne haâzaâ le hułe hakkul jakyjn [95] Fe sebbih bismi rabbikel Azyjm [96].

Sadakallahul’azyjm....


do posłuchania:
http://www.biriz.biz/kuran/quran/Quran.html


Vakya, jest to sure "szczęścia, wiedzy tajemnej i bogactwa.
Gdy kiedyś przypomniano Abu Bekr żeby zajął sie posagiem dla swoich córek-powiedział ze one tego nie potrzebują bo czytają sure Vakya.
Sposób czytania:
raz dziennie,
albo:dwa razy dziennie-rano i wieczorem,
lub:dwa razy dziennie-2 rano i 2 wieczorem.

Po pewnym czasie będziemy już "uprzedzeni" o problemach, które mogą nas spotkać, podświadomie zrobimy wszystko: we właściwym czasie i właściwym miejscu.
Bieda już w żadnym wypadku nam nie grozi, już po ok. roku czytania wystarczy pomyśleć o czymś i w krotce "czytający" dostanie to co chce.
W tej sure jest tez zaznaczone :
Allah mówi nam-wspominajcie mnie moimi imionami.
Na pamięć nie koniecznie musimy umieć, wystarczy skopiować, wkleić do jakiegoś zeszyciku i czytać.
Za pomocą niej będzie sie "przewidywało" wiele okoliczności i stanie sie niedługo źródłem dobrobytu.

************************************************
Przypuśćmy ze nieraz nie możemy sie modlić, i nie możemy czytać Kuranu, albo z jakiegoś powodu (np. podroży) nie mamy czasu....

Odpowiednikiem tej modlitwy wtedy jest:
3 razy Ihlas (3xsure 112) +
3 razy Felak (3xsure 113) +
3 razy Nas (3xsure 114) +
1 raz Fatiha (1x sure 1)

Ta modlitwa jest tez z hadisow i działa wtedy podobnie jak Vakya.


=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=