Witam
Modlitwy
ISLAM (w angielskim)
PRZEWODNIK MUZUŁMANINA
=> NASZA PIĘKNA RELIGIA: ISLAM
=> JAKA POWINNA BYĆ NASZA WIARA?
=> ZASADY WIARY
=> I. Wiara w Wielkiego Allaha
=> II.Wierzyć w Anioły
=> III.Wierzyć w Księgi
=> III.Wierzyć w Księgi cd.
=> IV.Wierzyć w Proroków
=> V.Wierzyć w dzień życia pozagrobowego
=> V.Wierzyć w dzień życia pozagrobowego cd.
=> VI.Wierzyć w Przeznaczenie (Kader)
=> IV.ZASADY PRAWIDŁOWEGO WIERZENIA
=> IV.ZASADY PRAWIDŁOWEGO WIERZENIA cd.
=> ZAKOŃCZENIE
Leki_i_Modlitwy Uzdrawiające
KSIĄŻKI
Opowiadania
Nowe Wpisy
STRONY INT.
 

II.Wierzyć w Anioły

Anioł (Melaike) znaczy posłaniec, przynoszący wiadomość lub siłę. Anioły są materią, światłością, są żywe i mądre. Złe czyny popełniane przez ludzi są im obce. Potrafią przyjąć każdy kształt.

Wiara w anioły powinna wyglądać w ten sposób: anioły są sługami Allahu teala. Nie są Jego wspólnikami. Nie są płci żeńskiej (tak uważają niewierzący, wyznawcy innych religii). Allahu teala kocha wszystkie anioły. Są one posłuszne wszystkim Jego rozkazom. Nie grzeszą, nie buntują się. Nie jedzą i nie piją. Nie są ani kobietą ani mężczyzną. Nie zawierają związków małżeńskich. Nie posiadają dzieci. Ze stworzeń najwięcej jest aniołów. Liczbę ich zna tylko Allahu teala. W niebiosach nie ma miejsca, gdzie nie modliłyby się one. W niebie, na ziemi, w trawie, w gwiazdach, w kroplach deszczu, w liściach drzew, w każdej molekule, w każdym atomie, w każdej reakcji, w każdym ruchu, we wszystkim anioły mają swoje obowiązki. Wszędzie spełniają rozkazy Allahu teala. Są pośrednikami pomiędzy Allahu teala a stworzeniami. Niektóre z nich są dowódcami innych. Niektóre przynoszą wiadomości Prorokom. Niektóre wnoszą ludziom do serc dobre myśli, które nazywa się natchnieniem. Niektóre z nich nie mają w ogóle pojęcia o ludziach i wszystkich stworzeniach. Pod wpływem piękna Allahu teala zatraciły się w zachwycie. Każdy anioł ma swoje pewne miejsce, którego nie opuszcza. Niektóre z nich mają dwa skrzydła, niektóre cztery, a inne jeszcze więcej. (Tutaj chcemy zwrócić uwagę na to, by muzułmanie nie dawali się oszukiwać wrogom i wymyślonym przez nich obrazkom. Skrzydła wszystkiego, co porusza się w powietrzu posiada swoją osobną budowę i jak żadne z nich nie jest podobne do innych, tak też skrzydła aniołów nie są podobne do tego, co jest skrzydłem przez ludzi określane. Skrzydła aniołów zostały stworzone z ich materii. My wierzymy w to, że anioły posiadają skrzydła. Jednak jak one wyglądają nie wiemy). Anioły rajskie znajdują się w Raju. Największym z nich jest Rydwan. Anioły znajdujące się w Piekle nazywa się Zebani. Spełniają one rozkazy dotyczące Piekła. Jak morze rybom nie jest szkodliwe, tak ogień Piekła nie szkodzi im. Zebani z Piekła jest dziewiętnastu. Największego z nich nazywa się Malik.

Dwa anioły w nocy i dwa w dzień spisują dobre i złe czyny każdego człowieka, wszystko, czego on dokonał. Te cztery anioły nazywa się Kiramen katibin albo Anioły Hafaza. Anioł z prawej strony jest dowódcą anioła z lewej strony i spisuje dobre uczynki, modlitwy. Anioł z lewej strony spisuje złe uczynki, grzechy. Istnieją też anioły, które będą znęcały się nad niewierzącymi, muzułmanami-buntownikami i zadawali im pytania w grobie. Zadawające pytania anioły nazywa się Munker i Nekir. Anioły pytające muzułmanów nazywa się Mübeszszir i Beszir. Niektóre anioły górują nad innymi. Najwyższych jest czterech:

1.Gabriel - Dżebrail (niech pokój będzie z nim). Jego obowiązkiem jest przyniesienie objawienia Prorokom, poinformowanie o nakazach i zakazach.

2.Israfil (niech pokój będzie z nim). Będzie dmuchał dwa razy w trąbę zwaną Sur. Za pierwszym razem poza Allahu Teala wszyscy żywi umrą. Za drugim razem wszyscy odżyją.

3.Mikail (niech pokój będzie z nim). Jego obowiązkiem jest poprzez spadek i wzrost cen, niedostatek, urodzaj doprowadzenie do porządku ekonomicznego, wprowadzenie zadowolenia i błogostanu, wprawienie w ruch każdą materię.

4.Azrail (niech pokój będzie z nim). Jego obowiązkiem jest odbieranie ludziom ducha.

Po tych czterech aniołach do czterech górujących grup aniołów należy:

1-Hamele-i Arsz, których jest czterech. Na Sądzie Ostatecznym będzie ich osiem

2-Mukarrebin znajdują się w obecności Allahu teala i nie odchodzą od Niego nawet na chwilę (Ahmed ibni Hanbel)

3-Kerubijan nazywa się największych aniołów z dokonywujących męki piekielne, torturujących.

4-Ruhanijan są to anioły miłosierdzia.

Te wszystkie anioły górują nad wszystkim ludźmi, poza Prorokami (niech pokój będzie z nimi).

Po pierwszym dmuchnięciu w trąbę Sur poza czteroma wielkimi aniołami i Hamele-i Arsz wszystkie anioły znikną. Potem zniknie Hamele-i Arsz i po nim czterech wielkich aniołów. Po drugim dmuchnięciu powstaną wszystkie anioły. Przed tym drugim dmuchnięciem powstanie najpierw Hamele-i Arsz i cztery wielkie anioły. Znaczy to, że jak te anioły zostały stworzone przed wszystkimi stworzeniami, tak też po wszystkich stworzeniach znikną.

Na temat aniołów jest napisane w Świętym Koranie w Surach: Enbija 19,20,26,27, Zuhruf 19,74-77, Rad 11,22-24, Alak 18, Muddesssir 30-31, Infitar 10-12, Kaf 17-18, Feth 8, Hadż 75, Bakara 97, Zumer 68, Jasin 48-53, Sedżde 11, Mumin 7.

1.Dżiny

 

Dżin został stworzony z płomienia ognia i gazu (Sura Rahman 15, Sura Hidżr 27). Potrafi przyjąć każdy ksztat. Jest stworzeniem niewidzialnym oczyma. Dżiny jedzą, piją, zawierają związki małżeńskie, rozmnażają się. Wg św. hadisu (Buhari, Muslim): “Dżiny chciały od szanownego Proroka jedzenia. Prorok na to im powiedział: każda kość, nad którą zostało wypowiedziane imię Allaha i suszony nawóz zwierząt jest waszym pożywieniem.” Anioły i dżiny pod względem stworzenia są sobie bliskie. Anioły zostały stworzone z części światła (nur), dżiny zaś posiadają w swojej budowie większość materii płomienia. Bliskość pomiędzy aniołami i dżinami jest podobna do bliskości pomiędzy ludźmi i zwierzętami. Znajomość, przyjaźń ludzi z dżinami nie jest wartościowa, jest szkodliwa. Rozmawianie z nimi jest jak przyjaźń z muzułmanami, którzy nie krępują się publicznie grzeszyć. Nikt nie doznał korzyści ze znajomości z nimi. Potrafią wejść w postać człowieka, zwierzęcia, węża, raka, wielbłąda, woła. Widziano ich nawet w postaci muła i osła, a nawet ptaków. Wśród dżinów są należący do wierzących i niewierzących. Wierzący pójdą do Raju, niewierzący zaś do Piekła i będą cierpieć w zimnym Piekle zwanym zemherir. Zezwolone jest pytanie się dżinów o sprawy, które miały miejsce w przeszłości, ponieważ mogły to widzieć lub usłyszeć. Pytanie się o przyszłość jest zakazane. Śmierć dżinów zachodzi poprzez zniknięcie ich na ziemi. Starcy nim nie odmłodnieją nie umrą. Gdy przyjdzie czas ich śmierci, to najpierw stają się dziećmi i znikają na ziemi.” (Kurtubi)

Liczba dżinów jest 10 razy większa niż ludzi. Szatanów zaś 2 razy więcej niż dżinów i ludzi razem. Aniołów jest 10 razy więcej niż należących do tych trzech grup. Obok każdego człowieka znajduje się niewierzący dżin. Jednak anioły chronią ludzi od ich zła.

Kady Bedruddin Szibli na temat dżinów napisał dzieło w j. arabskim pt. Akam-ul merdżan.” Uczeni islamscy poinformowali o sposobach chronienia się przed dżinami. Tutaj podajemy niektóre z nich. Powinno się recytować:

1.Euzu Besmele i Surę Fatiha

2.Euzu Besmele i dwie Kul-euzu tzn. Surę Felak i Surę Nas (Tirmizi, Ebu Said el-Hudrid przekazali: “Nasz Prorok (niech pokój będzie z nim) zaznał uroku od dżinów i spojrzeń ludzi. Po zesłaniu Mu dwóch Kul-euzu recytował je, by chronić się od uroku dżinów i ludzi.")

3.Euzu Besmele i Surę Bakara

4.Euzu Besmele i Ajetel kursi

5.Euzu Besmele i ostatni werset z Sury Bakara

6.100 razy: La ilahe illalahu wahdehu la szerike leh lehumulku we lehulhamdu we huwe ala kulli szejin kadir (Ebu Hurejre)

7.Euzu Besmele i Ha-mim el-Mumin od początku do Masir i Ajetel kursi (Tirmizi, Ebu Hurejre)

8.La hawle wela kuwwete illa billah-il-alijjil azym

9.Powinno się często powtarzać słowo: Allah

10.Powinno się być zawsze z ablucją, nie powinno się w ogóle opuszczać salatu-obowiązkowej modlitwy, powinno się unikać patrzenia na obce kobiety, gadulstwa, obżarstwa, tłumu.

Na temat Dżinów jest napisane w Świętym Koranie w Surach: Dżin 1-2, Zarijat 56, Er-Rahman 15,31,33,39,74, Hidżr 27, En-am 128,130, Hud 119, Ahkaf 29,30,31, Kul Euzu.

Ten, kto nie wierzy w istnienie aniołów i dżinów stanie się niewierzącym.

2.Szatan

 

Szatan (Iblis, Azazil) należy do klasy niewierzących dżinów. Rozmnożył się z iblisa, diabła. Szatan został stworzony z ognia i gazu. Jednak u dżinów więcej jest gazu, a u szatana więcej ognia. Dżiny i szatany są zdolne do wejścia do najmniejszego miejsca, a więc też do człowieka poprzez żyły. Człowiek może zobaczyć dżiny i szatana na jawie i podczas snu, ponieważ potrafią one wejść w każdą postać. Nie wejdzie tylko w postać naszego szanownego Proroka (niech pokój będzie z nim). W św. hadisie (Buhari, Muslim) jest poinformowane, że błogosławiony Prorok głosił:, „Kto mnie widział podczas snu, ten jest jakby mnie widział na żywo. Szatan nie wejdzie w moją postaći “kto mnie widział w śnie, ten mnie widział w rzeczywistości.” Wszystkie szatany są niewierzące. Bez przerwy starają się zwodzić ludzi. Grzechy ukazują jako dobre, doprowadzają do zapomnienia o modlitwach i obowiązkach. Rozniecają pragnienia ludzi. W Świętym Koranie w wielu miejscach jest poinformowane, że szatan jest wrogiem człowieka.

Szatan będzie was straszył, że staniecie się biedni. Nakaże wam skąpstwo.” (Sura Bakara 268)

Ej, ludzie! Jedzcie na ziemi z tego, co jest zezwolone i pod warunkiem, że jest czyste, nie postępujcie śladami szatana, ponieważ jest on naprawdę waszym wrogiem.” (Sura Bakara 168)

Na pewno szatan chce wprowadzić wśród was poprzez wino i hazard nienawiść i wrogość, odsunąć was od wspominania Allaha i dokonywania salat.” (Sura Maide 91)

Nasz Prorok (niech pokój będzie z nim) głosił: “Jedzcie prawą ręką, z prawej ręki pijcie, ponieważ szatan je i pije lewą ręką! (Hadis-i szerif-Szirat-ul-Islam)

Gniew powstaje wskutek podejrzliwoci wywołanej przez szatana. Szatan został stworzony z ognia. Ogień gasi się wodą. Gdy rozgniewacie się, dokonajcie ablucji (rytualnego obrządku obmycia się)!” (Hadis-i szerif-Szirat-ul-Islam, Ahmed bin Hanbel)

Na temat szatana w Świętym Koranie w Surach: Bakara 34 i 268, Araf 12, Nisa 121.


=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=