Witam
Modlitwy
ISLAM (w angielskim)
PRZEWODNIK MUZUŁMANINA
=> NASZA PIĘKNA RELIGIA: ISLAM
=> JAKA POWINNA BYĆ NASZA WIARA?
=> ZASADY WIARY
=> I. Wiara w Wielkiego Allaha
=> II.Wierzyć w Anioły
=> III.Wierzyć w Księgi
=> III.Wierzyć w Księgi cd.
=> IV.Wierzyć w Proroków
=> V.Wierzyć w dzień życia pozagrobowego
=> V.Wierzyć w dzień życia pozagrobowego cd.
=> VI.Wierzyć w Przeznaczenie (Kader)
=> IV.ZASADY PRAWIDŁOWEGO WIERZENIA
=> IV.ZASADY PRAWIDŁOWEGO WIERZENIA cd.
=> ZAKOŃCZENIE
Leki_i_Modlitwy Uzdrawiające
KSIĄŻKI
Opowiadania
Nowe Wpisy
STRONY INT.
 

JAKA POWINNA BYĆ NASZA WIARA?

Co to jest bluźnierstwo i jakie są jego szkody?

Pierwszym nakazem Wielkiego Allaha jest przyjęcie iman (wiary). Zaś pierwszym zakazem jest küfür (bluźnierstwo), tzn. zaprzeczenie istnieniu Allaha, Jego jedności, proroctwa, objawionych zasad. Iman oznacza wierzenie w Wielkiego Allaha i w to, że Muhammed (niech pokój będzie z nim) jest Jego ostatnim Prorokiem. Przyjęcie z upodobaniem całym sercem (uwierzenie) w to wszystko, co głosił nasz szanowny Prorok, nazywa się iman. W ten sposób wierzącego człowieka nazywa się mumin, muslim, muzułmaninem. Bluźnierstwem zaś nazywa się zaprzeczenie nawet jednej wypowiedzi Proroka Muhammeda (niech pokój będzie z nim) lub wątpienie w to, że jest ona dobra, czy też prawidłowa. Tego, kto wypowie bluźnierstwo, nazywa się niewierzącym, kafir.

Kto chce posiadać prawidłową wiarę, to powinien unikać znaków bluźnierstwa. Nie powinien traktować lekko żadnego z nakazów i zakazów obowiązujących w Islamie, żartować sobie ze Świętego Koranu, aniołów, Proroków (niech pokój będzie z nimi). Zaprzeczyć znaczy po poznaniu dalej nie wierzyć. Wątpienie jest też zaprzeczeniem. Dokonujący bluźnierstwa dozna takich szkód:

  1. Straci wiarę, jego związek małżeński stanie się nieważny.

  2. Nie je się zwierzęcia przez niego zarżniętego.

  3. Współżycie z żoną stanie się cudzołóstwem.

  4. Raj odsunie się od niego.

  5. Piekło będzie mu bliskie.

  6. Jeśli w tym stanie umrze, to nie dokona się jemu pogrzebowego obrządku modlitewnego.

 

Jeśli muzułmanin (mężczyzna lub kobieta) dokona lub powie świadomie z własnej woli, poważnie lub jako żart, a nawet nie znając znaczenia to, co jest jednogłośnie uznane przez uczonych islamskich za powód bluźnierstwa straci wiarę. Stanie się mürted. Bluźnierstwo to nazywa się küfr-i inady. Straci nagrodę za wcześniej dokonane modlitwy, obrządki religijne i dobre uczynki. Jeśli dozna nawet skruchy, nie zyska tej nagrody z powrotem. Bogaty powinien ponownie udać się na pielgrzymkę do Mekki (hadż). Nie odprawia też zaległości (kaza) dokonanych w okresie murted salat (obrządku modlitewnego), postu i zekat (raz w roku bogaci 1/40 swojego majątku ofiarowują biednym). Odprawia zaległe tylko to, czego nie dokonał przed byciem murted.

Stający się murted poprzez kufr-i inady traci wiarę-iman i jego związek małżeński staje się nieważny. Powinno się odnowić iman. Dokonuje się tego poprzez wyrażenie skruchy za powód bluźnierstwa i wypowiedzenie słów: tewhid (poniżej więcej na ten temat) lub szehadet. Oprócz tego powinno się też w obecności dwóch świadków odnowić ślub religijny - dini nikah. (Abdulgani Nablusi).

W mezhebie Hanefi istnieje ułatwienie w odnowieniu związku małżeńskiego. Od żony bierze się pełnomocnictwo i w obecności dwóch świadków powinno się powiedzieć: „Poślubiłem od dawna znajdującą się ze mną w związku małżeńskim moją żonę osobiście i poprzez dane przez nią mi jej pełnomocnictwo.” Jeśli imam (prowadzący modlitwy) w meczecie w licznym zgromadzeniu wspólnoty po dokonaniu modlitw następujących po salat wypowie odnowienie iman i ślubu razem ze wspólnotą, to wspólnota stanie się sobie nawzajem świadkiem i śluby ich zostaną odnowione. (Ibni Abidin, Jusuf Sinanuddin).

Jeśli muzułmanin (mężczyzna lub kobieta) nieświadomie wypowie słowo lub dokona czynu będącego powodem bluźnierstwa lub stanie się powodem bluźnierstwa, to należy do wątpliwości, czy doszło do straty wiary i unieważnienia związku małżeńskiego. (Hadimi). Dobrze jest jednak, gdy zapobiegawczo odnowi się (tak jak zostało powyżej napisane) iman i ślub (nikah). W celu odnowienienia nikah w wypadku dokonania nieświadomego bluźnierstwa powinno się powiedzieć: „Allahumme inny ürydü en üdżeddidel-imane wen-nikahe tedżdiden bi-kawli la ilahe illallah Muhammedun resulullah.” W ten sposób dokonuje się też nakazu ze świętego hadisu: „Mówiąc La ilahe illallah odnawiajcie iman!” (Hadis-i szerif-Hadika)

 

Słowa tewhid

Słowa tewhid to słowa: La ilahe illallah Muhammedun resulullah, co znaczy: „Wielki Allah jest jeden, nie ma partnera i Sobie podobnego i Muhammed (niech pokój będzie z nim) jest Jego ukochanym sługą i prawdziwym Prorokiem.” Gdy dziecko stając się dojrzałe lub niewierzący powie słowa tewhid i rozumiejąc uwierzy w ich znaczenie, to stanie się muzułmaninem (Ibni Abidin). Niewierzącemu wszystkie grzechy zostaną od razu wybaczone. Jednak powinien on jak każdy muzułmanin, gdy znajdzie możliwość, poznając znaczenie i ucząc się na pamięć Amentu (sześć zasad iman) powiedzieć, że przyjął je i uwierzył, tj. „Uwierzyłem we wszystko, co jest w Islamie, tzn., że głoszone przez Muhammeda (niech pokój będzie z nim) nakazy i zakazy zostały wszystkie poinformowane mu przez Wielkiego Allaha.” Potem też powinien starać się poznać, co jest mu nakazane i zakazane. Nasz szanowny Prorok (niech pokój będzie z nim) głosił: W Dniu Sądu Ostatecznego przyjdzie pewien człowiek, który będzie posiadał 99 zeszytów. Każdy z tych zeszytów będzie tak szeroki, jak widok powierzchni objętej wzrokiem. W żadnym z nich nie będzie znajdował się nawet jeden dobry uczynek, tylko wypowiedziane na ziemi słowa tewhid, które będą wielkości palca. Te 99 zeszytów zostanie położone na jednej szali wagi, a na drugiej wypowiedziane słowa tewhid. Szala ze słowami tewhid przeważy nad 99 zeszytami.” (Hadis-i szerif-Ahlak-ul-Ulema)

Wypowiedzenie słów tewhid siedemdziesiąt tysięcy razy nazywa się hatim tehlil. Jest bardzo pożyteczne wypowiadanie jego prezentując zyskane zasługi żywym i umarłym. Umarłym z iman ofiarowuje się ich duchom (wg Ahmed Faruki). Wypowiada się w ten sposób: w każdym sto: 99 razy La ilahe illallach, 1 raz La illahe illallah Muhamedun resulullah, powtarza się tak do 70 000. Można wypowiadać samemu lub z kilkoma osobami. Czas nie został określony, a więc można dokonać w dowolnym okresie czasu (może trwać to tydzień, miesiąc, rok itp.). W św. hadisach głoszone jest:

Zostaną wybaczone grzechy temu, kto wypowiedział sobie samemu lub komuś innemu siedemdziesiąt tysięcy Kelime Tewhid.” (Hadis-i szerif-Makamat-y Mazharijje)

Mówiący La ilahe illallah uratuje się od nieszczęść i trudności.” (Bezar)

Odnawiajcie swoją wiarę mówiąc często La ilahe illallah!” (Taberani)

Najwartościowszym wśród czynów jest mówienie La ilahe illallah.” (Hakim)

Najwartościowszym zikr (wspominaniem Allaha) jest powiedzenie La ilahe illallah.” (Nesai)

Powiedzenie La ilahe illallah zapobieże 99 nieszczęściom. Najmniejszym z nich są trudności.” (Dejlemi)

Mówiącemu La ilahe illallah grzechy zostaną wymazane, na ich miejsce tyle samo zostanie zapisanych zasług.” (E.Jala)

La ilahe illallah jest kluczem do Raju.” (I.Ahmed)

Kto mówi La ilahe illallah i jest w tych słowach szczery, temu zostaną wybaczone wszystkie grzechy.” (I.Gazali)

Kto powie jako ostatnie słowa: La ilahe illallah, temu duch odejdzie z łatwością i te słowa będą mu jasnością w Kyjamet (w Dniu Końca Świata).” (Hakim)

Nie nazywajcie tego, kto mówi La ilahe illallah z powodu jego grzechów, że jest on niewierzącym! Kto tak powie, sam się stanie niewierzącym.” (Buhari)

 

Co to jest wiara?

Wielki Allah za pośrednictwem Anioła Gabriela (niech pokój będzie z nim) powiadomił o zakazach i nakazach naszego ukochanego Proroka Muhammeda (niech pokój będzie z nim). Te wszystkie nakazy i zakazy przekazał on ludziom. To wszystko, o czym poinformował Wielki Allah, nazywa się Świętym Koranem. Nie jest on słowem Muhammeda (niech pokój będzie z nim), jest słowem Wielkiego Allaha. Tak poprawnie żaden człowiek się nie wypowiedział i nie wypowie. Iman jest więc przyjęciem sercem i uwierzeniem, wypowiedzeniem i potwierdzeniem wszystkiego, co zostało poinformowane Muhammedowi (niech pokój będzie z nim) jako Prorokowi bez popierania się rozumem, eksperymentami i filozofią. Iman zachodzi bez widzenia. Gdyby próbowało się w coś uwierzyć poprzez widzenie, to nie byłaby to wiara, tylko poznanie, rozumienie tego czegoś. Iman powinno się chronić. By móc dokonać tego należy wiedzieć: co to jest iman, powody jego straty, nakazy i zakazy w religii i być im wszystkim podporządkowanym.


=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=