Witam
Modlitwy
ISLAM (w angielskim)
PRZEWODNIK MUZUŁMANINA
=> NASZA PIĘKNA RELIGIA: ISLAM
=> JAKA POWINNA BYĆ NASZA WIARA?
=> ZASADY WIARY
=> I. Wiara w Wielkiego Allaha
=> II.Wierzyć w Anioły
=> III.Wierzyć w Księgi
=> III.Wierzyć w Księgi cd.
=> IV.Wierzyć w Proroków
=> V.Wierzyć w dzień życia pozagrobowego
=> V.Wierzyć w dzień życia pozagrobowego cd.
=> VI.Wierzyć w Przeznaczenie (Kader)
=> IV.ZASADY PRAWIDŁOWEGO WIERZENIA
=> IV.ZASADY PRAWIDŁOWEGO WIERZENIA cd.
=> ZAKOŃCZENIE
Leki_i_Modlitwy Uzdrawiające
KSIĄŻKI
Opowiadania
Nowe Wpisy
STRONY INT.
 

NASZA PIĘKNA RELIGIA: ISLAM

Ludzie i religia

Wszystko to, co istnieje stworzył Wielki Allah. Gdy nic nie było, to był tylko Wielki Allah. On był zawsze. Nie powstał później. Gdyby nie było Go na początku, to musiałaby najpierw istnieć siła, z której On by powstał, ponieważ nigdy nie będzie istniało coś, co nie posiada stwórcy. Wiecznie nieskończony Wielki Allah stworzył najpierw proste materie, które są składnikami budowy, a także duchy i anioły. Proste materie nazywa się dzisiaj elementami. Wielki Allah nie poinformował nas, ile milionów lat wcześniej stworzył te elementy i kiedy zaczął stwarzać powstałą z nich ziemię, niebiosa i stworzenia. Wszystko to, co jest żywe i nieżywe istnieje przez pewien okres. Gdy przyjdzie czas zostaje stworzone, gdy skończy się jego życie, to nie ma go już więcej. Wielki Allah pierwszego człowieka stworzył z ziemi i z ducha. Przed nim nie było żadnego innego. Zwierzęta, rośliny, dżiny i anioły zaistniały przed stworzeniem tego pierwszego człowieka. Ten pierwszy człowiek nazywa się Adam - Adem ( niech pokój będzie z nim). Z niego stworzył pierwszą kobietę o imieniu Ewa - Havva (niech pokój będzie z nią). Wszyscy ludzie rozmnożyli się z ich dwojga. Z każdego zwierzęcia powstały jego rodzaje.

Wielki Allah chce, żeby ludzie na ziemi żyli wygodnie i spokojnie, a w życiu pozagrobowym zyskali nieskończone szczęście. Z tego względu nakazał to, co jest pożyteczne w zyskaniu wygody i spokoju. Tego, co jest powodem nieszczęścia zabronił. O tym wszystkim poinformował zsyłając religie poprzez proroków od pierwszego Proroka Adama (niech pokój będzie z nim) do ostatniego Proroka Muhammeda (niech pokój będzie z nim).

Jeśli ktokolwiek spośród wierzących lub niewierzących, świadomie lub nieświadomie będzie żył zgodnie z nakazami i zakazami istniejącymi w religiach Wielkiego Allaha, to na ziemi zyska wygodę i pokój. W jakiej mierze będzie się używało tego pożytecznego lekarstwa, w takiej mierze uratuje się od kłopotów i nieszczęść. W obecnych czasach wielu ludzi i różne narody pomimo, że nie wyznają żadnej religii, odnoszą sukcesy. Powodem tego jest to, że pracują oni zgodnie z zesłaną przez Wielkiego Allaha ostatnią religią Islamem. Chcąc zyskać wszelkiego rodzaju dobrodziejstwa w życiu pozagrobowym należy najpierw uwierzyć w Islam, powinno się zgodnie z nim żyć i być tego świadomym. Takie powinno być pragnienie i zamiar każdego prawdziwego muzułmanina.

 

Co to jest religia?

 

Religią nazywa się drogę wskazaną przez Wielkiego Allaha prowadzącą do wybawienia, zyskania ukojenia i szczęścia na ziemi i w życiu pozagrobowym. Znajdujące się pod nazwą religii zmyślone przez ludzi drogi nie są religią. Rozpowszechnione na świecie spaczone wierzenia jak: brahmanizm, buddyzm itp. nie są religiami. Wierzenia takie nie doprowadzą człowieka do wybawienia.

Religia jest drogą Allaha prowadzącą ludzi do Niego. Nakazuje posiadanie ładnego charakteru i traktowanie z litością wszystkie stworzenia, a także bycia posłusznym wobec starszych i miłosiernym wobec młodszych. Wykorzystywanie religii w osobistych interesach jest największym grzechem. Traktowanie ludzi łagodnie, czynienie im dobra, spełnianie ich prac z uśmiechniętą twarzą, z miłym słowem i pomagając im jest drogą prowadzącą do zyskania miłości Allaha. Ten stan jest powodem uratowania się człowieka od cierpień w życiu pozagrobowym i powiększenia się nagrody w Raju.

Wielki Allah, począwszy od Proroka Adama (niech pokój będzie z nim), w każdym tysiącleciu poprzez Proroka zsyłał ludziom religię. Tych Proroków nazywa się Resul. W każdym wieku czyniąc najszlachetniejszych ludzi prorokami wzmacniał nimi religie. Zależnych od Resulów Proroków nazywa się Nebi. Wszyscy Prorokowie głosili taką samą wiarę, chcieli, żeby ich wspólnoty wierzyły w to samo.

Dlaczego ludzie potrzebują religii?

Religia jest wielką potrzebą dla ludzi. Duch człowieka potrzebuje przywiązania się do pewnego wierzenia. Religia jest pokarmem ducha. Człowiek bez religii podobny jest do korpusu bez głowy. Jak ciało potrzebuje oddychania, picia i jedzenia, tak duch potrzebuje religii, żeby móc osiągnąć całkowitą szlachetność i doznać błogostanu. Istota ludzka bez religii nie różni się niczym od maszyny i zwierzęcia. Religia jest największym czynnikiem, który poznaje człowieka z Allahem, chroni go od czynienia zła, otwiera przed nim drogę, daje mu ukojenie wewnętrzne, pociesza go w przygnębieniu i daje mu siłę życia, w środowisku zyskuje mu poważanie, szacunek, przyjaźń. Ponownie powtarzamy:

1-Jak jedzenie i picie potrzebne jest ciału, tak duchowi potrzebna jest religia, która jest jego pożywieniem. Jeśli religia zniknie, to ludzie staną się maszynami, automatami, które nie posiadają rozumu, inteligencji, nie potrafią odczuwać i myśleć.

2-Religia pomaga zyskać ludziom dobry charakter, wzajemną miłość, odwagę, cierpliwość, wygodę i błogostan. Łącząc ludzi w tej samej wierze, w tych samych obowiązkach religijnych i czynach, pojmowaniu i zaletach staje się przeszkodą w rozłamach, zniweczeniu. Doprowadza w ten sposób do powstania społeczeństwa kochającego się nawzajem, szanującego prawa, będącego posłusznym rodzicom, przełożonym i rządowi.

3-Religia jest węzłem pomiędzy ludźmi a Stworzycielem. Jest też wielką szkołą etyki. Skłania ludzi do czynienia dobra, uczciwości, wyrozumiałości, okazywania szacunku wobec starszych i miłosierdzia wobec młodszych, nakazuje podporządkowanie się nakazom Wielkiego Allaha i poddanie się Jemu, krótko mówiąc jest największym, korzystnym czynnikiem prowadzącym człowieka na pożyteczną, prawidłową drogę.

4-Religia zakazuje działać w złej intencji, wykorzystywania świętych wartości w zdobywaniu osobistych korzyści, w potajemnych czynach i w absurdalnych incydentach.

5-Religia utrzymuje w równowadze ciało i ducha. Uczy ludzi o celu stworzenia i w jaki sposób powinno się czcić Stworzyciela. W takim razie zapewnia bycie szczęśliwym na ziemi i w życiu pozagrobowym.

6-Religia jest dla ludzi źródłem pocieszenia. Osoby nie znajdujące tego, co poszukiwały, doznające niesprawiedliwości, spędzające całe życie w chorobie pocieszają się całkowicie życiem, które osiągną w życiu pozagrobowym. Oprócz tego przywiązanie do religii doprowadza człowieka do posiadania zalet, czynienia różnego rodzaju dobrych uczynków bez oczekiwania na odwzajemnienie.

 

Religia jest pokarmem ducha

Uczeni nauk ścisłych wierzą w istnienie Wielkiego Stworzyciela i są przywiązani do Jego religii. Wierzący tylko w materializm bardzo często nie znajdując sposobu wybawienia się ze swoich cierpień wpadają w beznadziejność. Powodem tego jest to, że ich duch jest próżny. Duch człowieka tak jak jego ciało potrzebuje pokarmu. To jest możliwe tylko poprzez uwierzenie, a drogę do Wielkiego Stworzyciela wskazuje tylko religia. Nawet zaprzeczający istnieniu Stworzyciela na pewno któregoś dnia doznają tej potrzeby.

Znany rosyjski pisarz Sołżenicyn osiedlając się w Ameryce sądził, że uwolni się od wielkich cierpień, duchowych depresji, bycia maszyną. Pewnego dnia na spotkaniu z amerykańską młodzieżą studencką przemówił w ten sposób: „Przybywając tutaj myślałem, że stanę się bardzo szczęśliwym. Jaka szkoda! Tutaj też odczuwam wielką próżnię, ponieważ wy staliście się już niewolnikami materii. Tak, tutaj istnieje wolność, wszyscy mogą robić to, co chcą. Jednak przywiązują wagę tylko do materii. Ich duchy są zupełnie puste. Gdy tymczasem z człowieka czyni prawdziwego człowieka jego rozwinięty, oczyszczony duch. Polecam wam: Starajcie się rozwinąć, upiększyć swojego ducha! Dopiero wtedy znikną w waszym kraju znajdujące się brzydoty. Obdarzcie religię znaczeniem! Religia jest pokarmem ducha człowieka. Przywiązani do religii ludzie będą wam w każdym czynie największymi pomocnikami, ponieważ ich lęk przed Wielkim Bogiem nie pozwoli im na odłączenie się od prawidłowej drogi. Nawet wasza najsilniejsza policja nie będzie kontrolowała wszystkich w dzień i w nocy. Ludzi od czynienia zła powstrzymuje nie policja, lecz odczuwany w nich lęk przed Bogiem.”

Jak wyżej zostało określone, religia jest pokarmem ducha człowieka. Wśród istniejących religii najbardziej prawidłową, najnowszą i najbardziej nadającą się do warunków istniejących na świecie jest religia islamska.

Co to jest Islam?

Islam zesłany przez Wielkiego Allaha za pośrednictwem anioła o imieniu Gabriel-Dżebrail (niech pokój będzie z nim) naszemu ukochanemu Prorokowi Muhammedowi (niech pokój będzie z nim) jest metodą i prawem zapewniającym ludziom wygodę i szczęśliwy byt na świecie i w życiu pozagrobowym. Islam zaczął być objawiany przez Wielkiego Allaha Prorokowi Muhammedowi (niech pokój będzie z nim) w 610 roku naszej ery w Mekce, te objawienia trwały w przybliżeniu przez 23 lata. Religia islamska została zesłana wszystkim czasom, miejscom pobytu i wszystkim ludziom. Islam nie jest religią jednej rasy, jednej klasy czy też sfery społecznej. Jest religią wszystkich narodów i społeczeństw. W religii islamskiej Prorok (niech pokój będzie z nim) jest takim samym człowiekiem jak my. Wielki Allah wybrał go, by przekazał wszystkim ludziom Jego nakazy i zakazy.

Islam chce najpierw od ludzi, by uwierzono. Wiarą jest przyjęcie sercem i czynienie tego, o czym Wielki Allah poinformował Proroka Muhammeda (niech pokój będzie z nim). Wstępem do Islamu jest wypowiedzenie słów Szehady, wyznanie wiary – iman i uwierzenie w ich znaczenie. Szehadę wypowiada się w ten sposób: Eszhedu en La Ilahe Illallah we eszhedu enne Muhammeden abduhu we Resuluhu, co znaczy: Jakbym widział, wiem i wierzę, że poza Wielkim Allahem nie ma na ziemi i w niebie nikogo, żadnej innej egzystencji, którą powinno się czcić i która byłaby godna ubóstwiania. Jakbym widział wiem i wierzę, że Muhammed (niech pokój będzie z nim) jest sługą Wielkiego Allaha i Jego Prorokiem. Znaczy to, że tylko Wielki Allah jest egzystencją godną hołdowania i że wraz z zesłaniem szanownego Proroka Muhammeda skończyły się religie wszystkich przed nim istniejących Proroków, prawa ich stały się nieaktualne. W ten sposób wierzący należy do prawidłowo wierzących, jest muzułmaninem. Każdy muzułmanin powinien raz w życiu wypowiedzieć Szehadę. Jest to jeden z koniecznych do spełnienia obowiązków każdego muzułmanina, które nazywa się fard. Wypowiedzenie Szehady przynosi każdemu muzułmaninowi wiele korzyści. Oto niektóre z nich: umierając Anioł Azrail ukaże się mu w ładnej postaci, łatwo wyzionie ducha, odczuje zapachy z Raju, zostanie mu powiedziane: “Witaj, zasłużyłeś na Raj,” gdy umrze, to jego grób będzie obszerny, Anioły zadawające pytania w grobie zwani Munker i Nekir przyjdą do niego w ładnej postaci, zobaczy swoje miejsce w Raju, księga, w której spisane są grzechy i dobre uczynki zostanie podana mu z prawej strony, przez Most Syrat przejdzie jak błyskawica, na Sądzie Ostatecznym będzie chroniony przed upałem w cieniu Tronu Boskiego.

Szehada nie musi być koniecznie wypowiedziana w obecności urzędników religijnych. Takie udogodnienie istnieje tylko w celu uzyskania pomocy od urzędnika religijnego temu, kto chce zostać muzułmaninem.

 

Źródła wiedzy religijnej

Podstawy i związane z nimi dowody doprowadzające do powstania wiedzy religijnej nazywa się edille-i szerijje. Jest ich cztery:

1.Księga: Święty Koran

2.Sunna: słowa, czyny, sposób zachowania się naszego szanownego Proroka i czyny, które on widział i nie był przeszkodą w ich spełnianiu

3.Idżma: jednogłośne zdanie uczonych islamskich mudżtehid w prawach dotyczących spraw religijnych

4.Kyjas: analogia, analogiczne porównanie praw tzn. jeżeli nie ma na ten temat św. ajetów i św. hadis, to porównuje się je do podobnego znanego prawa. (wg Abdulgani Nablusi)

Wszystkie prawa, które nie są oparte na tych dowodach nie zostają przyjęte, należą do bidat (innowacji w religii). Ze względu na to, że po czwartym wieku Hidżri nie zostało wykształconych więcej uczonych mudżtehid, Idżma i Kyjas nie istnieją już więcej. I dlatego też mówiąc o Idżma lub Kyjas bierze się pod uwagę jako uczonych mudżtehid: Sahabi tj.przyjaciół szanownego Proroka, Tabiin tj. tych, co widzieli Sahabi i Tebe-i tabiin tj. tych, co widzieli Tabiin (wg Ibni Abidin, Imam Gazali). Jeśli coś nie zostało poprzez Idżmę Sahabi poinformowane, to jednogłośne zdanie Tabiin staje się Idżmą. Jeśli nie zostało poinformowane przez Tabiin, to jednogłośne zdanie Tebe-i tabiin jest Idżmą, ponieważ uczeni tych trzech wieków tj. mudżtehid zostali wychwalani przez św. hadisy. Nazywa się ich selef-i salihin. W Surze Haszr 2 głoszone jest w tym sensie: Ej, uczeni! Upodabniajcie! (tzn. w tym, co nie wiecie dokonujcie kyjas (porównania) z tym, co wiecie).” Ten św. werset wskazuje na to, że kyjas i idżtihad jest nakazany.


=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=